Ilar lekazko menestra

Ikus Cocina icasteco liburua-ren aurkezpena osoa.

Bainazco menestra.

Bainac goitic beera poligui ebaqui, urtan egosi, eta iduquitzen dira cazuela batean urdai azpi pusca chiquiac tipula cara batzuequien: oyec motralluan jo, eta iragazten dira pasadorean; bereala bainac cazuelara bota eta prejitzen dira piscacho bat, guero iriña eta salda garbia emanaz, maira ateratzeco garayan bi arrautza gorringo saldareguin eta ogui arrallatu pisca bateguin batitu, oyequin bainac prejitu, eta ipintzen dira mayera eraman bear dan fuentean.

Ilar lekazko menestra

Ilar lekak goitik behera poliki ebaki, uretan egosi, eta edukitzen dira kazola batean urdai azpi puska txikiak tipula batzuekin: horiek motrailuan jo, eta pasarazten dira iragazki-ontzian; berehala ilar lekak kazolara bota eta frijitzen dira pixkatxo bat, gero irina eta salda garbia emanaz, mahaira ateratzeko garaian bi arrautza gorringo saldarekin eta ogi xehatu pixka batekin irabiatu, horiekin ilar lekak frijitu, eta ipintzen dira mahaira behar den platera handian. 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Cocina icasteco liburua

Errezetak