15 versions du Notre Père

Linguae Vasconum Primitiae (1545) baztertzen bada, euskaraz inprimatu diren lehen liburu kasik guztiak liturgia obren itzulpenak dira. Eta, mendez mende, idatzizko literatura anizten bada pixkanaka, biblia, katexima eta doktrinak bazterrezinak gelditzen dira euskal liburutegi zaharretan.

Bilketako funtsa numerizatuetan murgilduz, aurki daiteke beraz obre berdina, Astete aitaren Doktrina kristiana edo jesuiten doktrinaren oinarrian dauden Exerzizio Ispiritualak adibidez, ale desberdinetan, pertsona desberdinek itzulia, leku eta mende desberdinetan argitaratuak. Testu beren itzulpen aniztasun handi horrek argitasun bat ekar lezake, hizkuntzaren aniztasun eta euskalkien bilakerari buruz.

Hona, adibidez, Gure aita otoitza... 15 bertsio desberdinetan.

Gure aita

Gure aita, zeruetan zarena

1571 (Arroxela - Leizarraga) .
Gure Aita cerüetan aicena
1690 (Bordele - Haramboure) Gure Aita cerüetan çarena
1751 (Baiona) Gure Aita ceruetan çarena
1811 (Baiona) Goure Aita celietan cirena
1818 (Baiona) Gure aita ceruetan çarena;
1831 (Tolosa - Irazusta) Aita gurea, Ceruetan zaudena:
1840 (Baiona) Gure aita zereutan zarena,
1841 (Oloroe) Goure Aita, Celietan cirena;
1857 (Tolosa - Irazusta) Aita gurea, Ceruetan zaudena,
1875 (Bilbo) Aita gurea, ceruetan zagozana,
1881 (Iruñea) Aita gurea ceiruetan zaudená,
1889 (Iruñea) Aita gurea, Ceruetan zaudena,
1889 (Tolosa) Aita guria, zerubetan zagozana,
1889 (Tolosa) Aita gurea, ceruetan zagozana,
1901 (Paue - Daranatz) Gure Aita, Zeruetan zarena,
Fr Notre Père, qui es aux Cieux,
Lat Pater noster qui es in cælis

1571an, Leizarraga Jainkoari hika ari zaion bakarra da (frantsesez egiten den bezala). Beste guziak zuka ari zaizkio. Leizarraga zerrendako protestante bakarra da ere.

Lehen berstotik, bi desberdintasun agertzen da ipar eta hego Euskal Herrien artean:

  • Gure aita eta Aita gurea formen artean hitzen ordena aldatzen da (hegoaldekoek latinezko Pater Noster formatik hurbilago direlarik),
  • izan aditzak lekua egon aditzari uzten dio.

Zeruak grafia ugaritik ibilki dira, baina erroa beti berdina dute.

Saindu izan bedi zure izena,

1571 (Arroxela - Leizarraga) . Sanctifica bedi   hire Icena.
1690 (Bordeale/Haramboure) erabil bedi sainduqui çure icena
1751 (Baiona) erabil bedi sainduqui çure icena
1811 (Baiona) erabit bedi saintuqui çoure izena
1818 (Baiona) Erabil bedi sainduqui çure icena;
1831 (Tolosa/Irazusta) Santificatua izan bedi   Zure icena
1840 (Baiona) erabil bedi sainduki zure izena;
1841 (Oloroe) erabil bedi saintuki çoure Icena;
1857 (Tolosa/Irazusta) santificatua izan bedi   zure icena;
1875 (Bilbo) santificadu bide   zure icena,
1881 (Iruñea) santifica bedí   zure izená;
1889 (Iruñea) santifica bedi   zure izena,
1889 (Tolosa) santificadu bedi   zure izena :
1889 (Tolosa) santificadu bedi   zure icena,
1901 (Paue/Daranatz) erabil bedi sainduki zure Izena;
Fr Que ton nom soit sanctifié,
Lat Sanctificetur nomen tuum ;

Sanctificetur aditza bi formatan agertzen da, sanktifikatu eta sainduki erabilii.

Erranaldiaren beste hitzek forma biziki iraunkorrak dituzte.

Etor bedi zure erreinua,

1571 (La Rochelle - Leizarraga) Ethor bedi   hire Resumá.    
1690 (Bordeaux - Haramboure) ethor bedi   çure erresuma    
1751 (Bayonne) ethorbedi   çure erresuma    
1811 (Bayonne)       çoure erresouma gin beiguigu
1818 (Bayonne) Ethor bedi   çure erresuma;    
1831 (Tolosa - Irazusta) betor   gugana Zure Reinoa    
1840 (Bayonne) Ethor bedi   zure Erresuma;    
1841 (Oloron)       çoure erresouma jin bekigu;
1857 (Tolosa - Irazusta) betor   gugana zure Reinoa,    
1875 (Bilbo) betor   gugana zure erreinua,    
1881 (Pampelune) vetor   gure ganá zure erreinóa;    
1889 (Pampelune) betor   gure gana zure erreiñua,    
1889 (Tolosa) betor   gugana zure erreñua:    
1889 (Tolosa) betor   gugana zure erreinua,    
1901 (Pau - Daranatz) ethor bedi   zure erresuma;    
Fr Que ton règne vienne,
Lat Adveniat regnum tuum


Etor aditza laguntzaile batekin, etor forma trinko batean (betor) edo jin aditza (erranaldi bukaeran aurkitzen dena) : hiru formak baliatuak dira.

Erreinu eta erresuma bi hitzak aurkitzen dira, eta batzuek gure gana etorri behar duela zehaztu nahi izan dute.

Egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.

1571 (La Rochelle - Leizarraga)     Eguin bedi hire vorondatea Cerüan beçala lurrean-ere.
1690 (Bordeaux - Haramboure)     Eguin bedi çure vorondatea ceruan beçala lurrean ere.
1751 (Bayonne)     eguiñ bedi çure vorondatea ceruan beçala lurrean ere
1811 (Bayonne) çoure boronthatia eguin bedi     celian bezala lurrian
1818 (Bayonne)     Eguin bedi çure borondatea, ceruan beçala lurrean ere;
1831 (Tolosa - Irazusta)     eguin bedi Zure Vorondatea, nola Ceruan, ala lurrean.
1840 (Bayonne)     Egin bedi zure borondatea, zeruan bezala lurrean ere;
1841 (Oloron) çoure boronthatia eguin bedi     Celian beçala Lurrian
1857 (Tolosa - Irazusta)     eguin bedi zure vorondatea, nola ceruan ala lurrean.
1875 (Bilbo)     eguin bide zure vorondatea, celan ceruan, alau lurrean.
1881 (Pampelune)     eguiñ bedí zure vorondatea ceiruan bezala lurrean ére.
1889 (Pampelune)     eguin bedi zure borondatea Ceruan bezala lurrean ere.
1889 (Tolosa)     egiñ bedi zure borondatia zelan zeruan, alan lurrian.
1889 (Tolosa)     eguin bedi zure borondatea, celan ceruan alan lurrean.
1901 (Pau - Daranatz)     egin bedi zure borondatea, zeruan bezala lurrean ere;
Fr Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel.
Lat Fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra

Zure Borondatea forma ikertutako 15 bertsioetako konstante bat da, nahiz eta gaur zure nahia formak gaina hartzen dion.

Sicut hiru hitz bikote desberdinekin itzul daiteke: bezala/ere, zelan/alan, nola/ala.

Emaiguzu gaur egun honetako ogia,

1571 (La Rochelle - Leizarraga)       Gure   eguneco oguia Iguc egun
1690 (Bordeaux - Haramboure)   Iguçu egun gure   eguneco oguia  
1751 (Bayonne)   iguçu egun gure   eguneco oguia  
1811 (Bayonne)   iguçu egun goure   eguneco oguia  
1818 (Bayonne)   Iguçu egun gure   eguneco oguia;  
1831 (Tolosa - Irazusta) Egun iguzu   gure   eguneroco Oguia,  
1840 (Bayonne)   Iguzu egun gure   eguneco ogia;  
1841 (Oloron)   eguiçu egun goure   eguneco oguia  
1857 (Tolosa - Irazusta)   Eman iguzu   gure   eguneroco oguia:  
1875 (Bilbo)   Emon eiguzu gaur gueure   egunian eguniango oguia ;  
1881 (Pampelune)   Iuzu egun gure   egunoroco oguia,  
1889 (Pampelune)   Eman diezaguzu egun gueren   eguneroco oguia,  
1889 (Tolosa)       Geure ogi egunerocua   gaur emon egiguzu ;
1889 (Tolosa)   Emon eiguzu gaur gueure   egunian eguniango oguia,  
1901 (Pau - Daranatz)   iguzu egun gure   eguneco ogia;  
Fr Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Lat Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

Bertsio zaharrenetan, Jainkoari ogia egin dezan galdetua zaio. Bertsio berrienetan eman dezan.

Egun eta gaur formak berdin agertzen dira, eta erranaldiaren kasik edozein tokitan baliatzen ahal dira.

Quotidianum hitzaren itzulpenak zentzu aldaketa ñabardura batzuk baditu, eguneko, eguneroko edo egunean eguneko ogia ez baita beti arras gauza bera.

Barkatu gure zorrak

1571 (La Rochelle - Leizarraga) Eta barka ietzaguc gure bekatuac,
1690 (Bordeaux - Haramboure) eta barca diatça gutçu gure çorrac
1751 (Bayonne) eta barkha dietçagutçu gure çorrac
1811 (Bayonne)   pharca itçaguçu goure bekhatiac
1818 (Bayonne) Eta barkha dietçagutçu gure çorrac,
1831 (Tolosa - Irazusta) ta barca guizquigutzu gure zorrac,
1840 (Bayonne) Eta barka dietzagutzu gure zorrac,
1841 (Oloron)   ppharca itçagutçu goure oguenac
1857 (Tolosa - Irazusta) ta barca guizquigutzu gure zorrac,
1875 (Bilbo) ta parcatu eiguzuz gueure zórrac,
1881 (Pampelune) eta barcaditzagutzu gure zórrac
1889 (Pampelune)   barca-dietzaguzu guri gueren zorrac,
1889 (Tolosa) eta parcatu eiguzuz geure zorrac,
1889 (Tolosa) ta parcatu eiguzuz gueure zorrac
1901 (Pau - Daranatz)   barkha zagutzu gure zorrac,
Fr Pardonne-nous nos offenses
Lat et dimitte nobis debita nostra

Barka erroa konstatea baldin bada, B letra P bilakatzen da noiztenka, baita PPH ere Xiberoan.

Zorren, bekatuen edo Ogenen barkamena eskatzen da.

Aditz forma aginterazko Nor-Nori-Nork bat da, eta kasik edizio bakoitzean aldatzen da. Forma bakoitzak bere euskalkiari lotutako logika bati erantzuten du.

Guk ere gure zordunei barkatzen diegunaz geroz,

1571 (La Rochelle - Leizarraga) nola guc-ere offensatu gaituztenér barkatzen baitrauëgu.    
1690 (Bordeaux - Haramboure)   guc gure gana çordun direnei barcatcen darotzegun beçala  
1751 (Bayonne)   guc gure ganat çordun direnei barkhatcen diotçaguten beçala  
1811 (Bayonne) hala noula guc   pharcatcen beitutugu   gouri oguen eguiler
1818 (Bayonne)   guc guregana çordun direnei barkhatcen derautegun beçala.  
1831 (Tolosa - Irazusta)   guc gure zordunay barcatcen diegun becela  
1840 (Bayonne)   guc gure alderat zordun direnei barkhatzen derotzegun bezala;  
1841 (Oloron) hala noula guc   ppharcatcen beitutugu   gouri oguen eguiler
1857 (Tolosa - Irazusta)   guc gure ordunai barcatzen diegun becela:  
1875 (Bilbo)   guc gueure zordunai parquetan deutseguzan leguez,  
1881 (Pampelune)   guc zor gaittuzten eéi barcatcen diogun bezala.  
1889 (Pampelune)   guc zor gaituztenei barcatzen dieztegun bezala,  
1889 (Tolosa)   geuc geure zordunai bere parcatuten deutzagutzan legez :  
1889 (Tolosa)   gueuc gueure zordunai parquetan deutseguzan leguez,  
1901 (Pau - Daranatz)   guc gure ganat zordun direnei barkatzen dioztegun bezala;  
Fr Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Lat sicut et nos dimittimus debitoribus nostris

Debitorius itzulpena mendeetan zehar aldatu da, hastapen batean latinaren hitzez hitzeko itzulpena lehenetsia zelarik (ofentsa), eta ondotik liturgiako zentzua (zorrak). Gure zordunek zorrak gure gana dituztela zehaztu nahi izan dute batzuek.

Aditz forma aldi oro aldatzen da. Indikatiboako orainaldian den Nor-Nori-Nork bat da, kausalitate marka batekin (bait- edo beit- aurrizkia) edo erlatiboan (-n atzizkiarekin). Diegun forma bitan agertzen den bakarra da, itzultzaile beraren lana baliatu duten bi argitalpenetan. Ez badu horrela iduri ere, darotzegun eta deutseguzan aditzek erranahi bera dute.

Eta ez gaitzazula tentazionera eraman

1571 (La Rochelle - Leizarraga) Eta   ezgaitzala sar eraci tentationetan:  
1690 (Bordeaux - Haramboure) Eta   ezcaitçaçula utz tentamenduran erortçera
1751 (Bayonne) eta   ez gaitçatzula utz tentamendutan erortcerat
1811 (Bayonne) eta   ezquitçaçula utci tentationetan erortera
1818 (Bayonne) Eta   ez gaitçatçula utz tentamendutan errotcera;
1831 (Tolosa - Irazusta) eta   ez gaitzazula utci tentacioan erorten,
1840 (Bayonne) Eta   ez gaitzazula utz tentamendutan erortzera;
1841 (Oloron) eta   ezkitçatçula eitz tentacionetan erortera
1857 (Tolosa - Irazusta) eta   ez gaitzatzula utzi tentacioan erorten,
1875 (Bilbo) ta ichi ez eiguzu   tentaciñoan jausteu
1881 (Pampelune) Eta   ez gaitzatzula utcí tentacioan erórtcera,
1889 (Pampelune) eta   ezgaitzazula utzi tentacioan erortzera,
1889 (Tolosa) ta   ez eiguzu ichi jausten
tentaziñuan :  
1889 (Tolosa) ta ichi ez eiguzu   tentaciñoan jausten,
1901 (Pau - Daranatz) eta   ez gaitzatzula utz tentamendutan erortzerat;
Fr Et ne nous soumets pas à la tentation
Lat et ne nos inducas in tentationem

Latinezko inducas hitzaren aurrean, euskal itzultzaileek utzi erortzera forma lehenetsi dute, frantsesek soumettre hautatu dutelarik. Leizarragak sar arazi aukeratu zuen.

Aditza forma erregularragoa da, gaitzazula forma estandarra lehenetsiz, edo bizkaitarrezko ez eiguzu.

Baina aska gaitzazu gaitzetik.

1571 (La Rochelle - Leizarraga) baina delivra gaitzac gaitzetic.
1690 (Bordeaux - Haramboure) Aitcitic beguira gaitçaçu gaits guecieturic
1751 (Bayonne) aitcitic; beguira gaitçatzu gaitzetic
1811 (Bayonne) bena beguira guitçaçu gaitz orotaric
1818 (Bayonne) Aitcitic beguira gaitçatçu gaitcetic.
1831 (Tolosa - Irazusta) baicican libratu gaitzatzu gaitcetic.
1840 (Bayonne) Baina begira gaitzazu gaitzetic.
1841 (Oloron) bena beguira guitçaçu gaitcetic.
1857 (Tolosa - Irazusta) baicican libratu gaitzatzu gaitzetic.
1875 (Bilbo) baña libradu gaguizus gacheric.
1881 (Pampelune) baicic libra gaitzatzu gaitcetic.
1889 (Pampelune) baicic libra gaitzatzu gaitzetic.
1889 (Tolosa) baña libradu gaizuz gachetic.
1889 (Tolosa) baña libradu gaguizuz gachetic.
1901 (Pau - Daranatz) bainan begira gaitzatzu gaitzetic.
Fr Mais délivre-nous du mal.
Lat sed libera nos a malo.

Latinezko sed hitza gehienetan baina edo baizik formen bidez itzultzen da, tartean aitzitik formari esker.

Eta Jainkoari berdin galdetzen zaio gure libratzea edo begiratzea gaitzetik.

Amen.

Latinezko Amen hitza den bezala aurkitzen bada maiz, noiztenka Alabiz edo bizhala formek ordezkatzen dute.

Agur Maria

Agur Maria otoitza 15 liburuetatik 14etan agertzen da. Leizagarra protestanteak ez du bere kateximan sartzen. Otoitz honek, latinezko bertsioatik jada kodifikatuagoa dena, aldaketa gutiago ditu itzulpenen arabera.

Agur Maria graziaz betea

1690 (Bordeaux - Haramboure) Agur Maria graciaz bethea Jauna da Çurequin
1751 (Bayonne) Agur Maria graciaz bethea, Jauna da çurequiñ
1811 (Bayonne) Salutatcen çutut Maria graciaz bethia Jauna da çourequi,
1818 (Bayonne) Agur, Maria graciaz bethea, Jauna da çurequin;
1831 (Tolosa - Irazusta) Ave Maria, graciaz betea, Jauna da Zurequin,
1840 (Bayonne) Agur, Maria, graziaz bethea, Jauna da zurekin;
1841 (Oloron) Salutatcen çutut, Maria, gracias bethia Jauna da çoureki;
1857 (Tolosa - Irazusta) Ave Maria graciaz betea, Jauna da Zurequin,
1875 (Bilbo) Ave Maria, graciaz betea, Jauna da zugaz,
1881 (Pampelune) Jaungoicoac salva zaitzala, María, graciaz beteá, Jauna dago zurequin;
1889 (Pampelune) Ave Maria graciaz betea, Yauna da zurequiñ,
1889 (Tolosa) Agur Maria, graziaz betia, Jauna da zugaz,
1889 (Tolosa) Abe Marija, graciaz betea, Jauna da zugaz,
1901 (Pau - Daranatz) Agur, Maria, graziaz bethea, Jauna da zurekin;
Fr Je vous salue Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous.
Lat Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,

Lehen bertsoa latinezko Ave edo euskarazko Agur hitzarekin abiatzen da. Xiberotarrek Salutatzen zaitut forma osoagoa lehenesten dute. Jaungoikoak salba zaitzala, aldiz, itzulpena baino gehiago da.

Ondoko hitzen aldaketak grafia kontuak baizik ez dira, salbu bizkaitarrezko zugaz formaren agerraldia zurekin forma klasikoaren ordez.

Benedikatua zara emazte guztien artean

1690 (Bordeaux - Haramboure) benedicatua çara emazten   artean,
1751 (Bayonne) benedicatua çare emasteen   artean,
1811 (Bayonne) benedicatu cira emazten ororen artian,
1818 (Bayonne) Benedicatua çare emazten   artean,
1831 (Tolosa - Irazusta) bedeincatua cerade Zu, andre guztien artean,
1840 (Bayonne) Benedicatua zare, emazte guzien artean
1841 (Oloron) benedicatu cira emazte ororen artian,
1857 (Tolosa - Irazusta) bedeincatua cerade Zu, andre guztien artean,
1875 (Bilbo) bedeincatua zara zu andra guztien artean,
1881 (Pampelune) bedicatua zara andre gucién artean
1889 (Pampelune) bedeicatua zu zara Andre gucien artean,
1889 (Tolosa) bedeincatua zara zu andra guztien artian,
1889 (Tolosa) bedeincatua zara zu andra guztien artean,
1901 (Pau - Daranatz) benedicatua zare emazte guzien artean,
Fr Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Lat benedicta tu in mulieribus,

Benedikatua edo Bedeinkatua, bi formak agertzen dira.

Zara aditzak forma desberdinak hartzen ditu, euskalkien arabera : zare, zira edo zerade.

Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua, Jesus.

1690 (Bordeaux - Haramboure) eta benedicatua da çure sabeleco frutua Jesus.
1751 (Bayonne) eta benedicatua da çure çabeleco fruitua Jesus,
1811 (Bayonne) eta benedicatu da çoure sabeleco frutia Jesus,
1818 (Bayonne) eta benedicatua da çure sabeleco fruitua Jesus.
1831 (Tolosa - Irazusta) eta bedeincatua da Zure Sabeleco frutua Jesus.
1840 (Bayonne) eta benedicatua da zure sabeleco fruitua Jesus.
1841 (Oloron) eta benedicatu da çoure, sabeleco frutia, Jesus.
1857 (Tolosa - Irazusta) eta bedeincatua da zure sabeleco frutua, Jesus.
1875 (Bilbo) ta bedeincatu da zure sabeleco frutua Jesus.
1881 (Pampelune) eta bedicatua zure sabelaco fruitua, Jesus.
1889 (Pampelune) eta bedeicatua da zure sabeleco fruitua Jesus.
1889 (Tolosa) ta bedeincatua da zure sabelecu frutua Jesus.
1889 (Tolosa) ta bedeincatua da zure sabeleco frutua Jesus.
1901 (Pau - Daranatz) eta benedicatua da zure sabeleco fruitua, Jesus.
Fr Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Lat et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Benedikatua/bedeinkatua binomoa aurkitzen da hemen ere.

Sabeleko hitza biziki iraunkorra da mende guztietan.

Fruitu hitzaren i hizkia agertzen edo desagertzen da, lekuz aldatuz noiztenka.

Maria, saindua, Jainkoaren ama

1690 (Bordeaux - Haramboure)   Maria Saindua, Jaincoaren Ama,
1751 (Bayonne)   Maria saindua Jaincoaren Ama
1811 (Bayonne)   Maria sainta Gincouaren ama
1818 (Bayonne)   Maria Saindua, Jaincoaren Ama,
1831 (Tolosa - Irazusta) Santa Maria,   Jaungoicoaren Ama
1840 (Bayonne)   Maria Saindua, Jaincoaren Ama,
1841 (Oloron)   Maria Sainta, Jincouaren Ama,
1857 (Tolosa - Irazusta) Santa Maria,   Jaungoicoaren Ama,
1875 (Bilbo) Santa Maria;   Jaungoicuaren ama,
1881 (Pampelune) Santa Maria,   Jaungoicoaren Ama,
1889 (Pampelune) Santa Maria,   Yaungoicoaren Ama,
1889 (Tolosa) Santa Maria   Jaungoicoaren Ama,
1889 (Tolosa) Santa Maria,   Jaungoicuaren ama,
1901 (Pau - Daranatz)   Maria Saindua, Jaincoaren Ama,
Fr Sainte Marie, Mère de Dieu,
Lat Sancta Maria mater Dei,

Saindua izenondoa izena baino lehen edo ondotik ager daiteke.

Ipar Euskal Herriko idazleek Jainkoa hitza baliatzen dute, hegoaldekoek Jaungoikoa.

Egizu otoitz gu bekatorosentzat

1690 (Bordeaux - Haramboure)   Eguiçu othoitz gu Beccatoreac gatic,
1751 (Bayonne) othoitz eguiçu   gu bekhatoreentzat,
1811 (Bayonne) othoi eguiçu   gu bekhatoregati
1818 (Bayonne)   eguiçu othoitz gu bekhatoreeentzat,
1831 (Tolosa - Irazusta) Erregutu ezazu   gu pecatarioc gatic,
1840 (Bayonne)   egizu othoitz gu bekhatorentzat,
1841 (Oloron) othoi eguiçu   gu bekhatoren gatic,
1857 (Tolosa - Irazusta) erregutu ezazu   gu pecatariocgatic:
1875 (Bilbo) erregutu eguizu   gu becatorioc gaiti,
1881 (Pampelune) erregu zazú   gu becatáriac gatic
1889 (Pampelune) zuc otoiz eguizu   gu becatarien gatic,
1889 (Tolosa) erregutu egizu   gu precariyocgaitic
1889 (Tolosa) Erregutu eguizu   gu becatariocgaiti,
1901 (Pau - Daranatz)   egizu othoitz gu bekhatorentzat,
Fr Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Lat ora pro nobis peccatoribus,

Otoiztu eta Erregutu aditz sinonimoan agertzen dira.

Peccatoribus hitzaren P hizkia B bilakatzen da, kasik aldi oro.

Orai eta gure heriotzeko orenean. Amen.

1690 (Bordeaux - Haramboure) orai eta gure heriotceco orean. Bizhala.
1751 (Bayonne) orai eta gure heriotceco orenean. Halabiz.
1811 (Bayonne) orai eta goure hiltceraco orenian. Halabiz.
1818 (Bayonne) orai eta gure heriotzeco orenean. Halabiz.
1831 (Tolosa - Irazusta) orain, eta gure eriotzaco orduan. Amen Jesus.
1840 (Bayonne) orai eta gure heriotzeco orenean. Halabiz
1841 (Oloron) orai eta goure hiltceraco orenian. Halabiz,
1857 (Tolosa - Irazusta) oraiñ eta gure eriotzaco orduan. Amen Jesus.
1875 (Bilbo) orain ta geure orioitzaco orduan. Amen.
1881 (Pampelune) oraiñ eta gure eriotzaco orduan. Amen.
1889 (Pampelune) orai, eta gure eriotzeco orduan. Amen.
1889 (Tolosa) oraiñ, ta gure eriotzaco orduan. Amen.
1889 (Tolosa) orain ta gueure eriotzaco orduan. Amen.
1901 (Pau - Daranatz) orai, eta gure heriotzeco orenean. Halabiz.
Fr Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen.
Lat nunc, et in hora mortis nostræ. Amen.

Heriotzaren aipatzeko, batzuk hil erroa lehenetsi dute, beste batzuk heriotza.

Iparraldekoek ordua aipatzen dute, hegoaldekoek orena.

Latinezko Amen hitza den bezala aurkitzen bada maiz, noiztenka Alabiz edo bizhala formek ordezkatzen dute.

15 liburuak

Hautatutako 15 liburuak hauek dira:

1571 – Leizarraga

Gure Aita konparaketa | Texte Note Père | Dokumentu osoa

L’ ABC, edo Christinoen instructionea othoitz eguiteco formarequin  [ABC, ou les instructions chrétiennes avec la manière de prier] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568647) a été écrit par Joanes Leizarraga et publié à La Rochelle en 1571. Il est le seul de la série destiné à un lectorat protestant. Il est également le seul à ne pas retranscrire le Je vous salue Marie.

ABC, edo Christinoen instructionea othoitz eguiteco formarequin Joanes Leizarragak idatzia eta Arroxelan argitaratua 1571an.

Zerrendako bakarra da protestanteentzat idatzia.

Bakarra da ere Agur Maria otoitza ez duena edukitzen.

 

1690 – Haramboure

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

 Debocino escvarra, mirailla eta oracionotegvia [Dévotion manuelle, miroir et recueil de prières] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568750) est une traduction de l’abbé Haramboure,  publié aux alentours de 1690.

Debocino escvarra, mirailla eta oracionotegvia Haramboure abadearen itzulpen bat da, 1690 urtea inguru argitaratua.

1751 – Bayonne

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Urthe sainduco othoitzac [Prières pour le Jubilé de l'année sainte] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568752) a été édité en 1751 à Bayonne.

Urthe sainduco othoitzac 1751an argitaratu zen Baionan.

1811 – Bayonne

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Doctrina khiristia haurren instruccionetaco [Doctrine chrétienne pour l’instruction des enfants] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568771) est publié en 1811 à Bayonne.

Debocino escvarra, mirailla eta oracionotegvia Baionan argitaratu zen 1811an.

1818 – Baiona

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Guiristinoen doctrina laburra, haur-gaztei irakhasteco [La doctrine chrétienne abrégée,  pour enseigner aux jeunes enfants] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568662) est publié à Bayonne en 1818.

Guiristinoen doctrina laburra, haur-gaztei irakhasteco Baionan argitaratu zen 1818an.

1831 – Tolosa - Irazuzta

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Doctrina Cristiana [Doctrine Chrétienne] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568646) est une traduction du travail du père Astete par Don Juan de Irazuzta, d’Hernani (Gipuzkoa), et publié à Tolosa en 1831

Doctrina Cristiana Astete aitaren lanaren itzulpena bat da, Hernaniko Don Juan de Irazuztak eginik, eta Tolosan argitaratua 1831an.

1840 – Baiona

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Exercicio izpirituala, bere salbamenduaren egiteco desira duten giristinoentzat laguntza handitacoa [Exercice spirituel, de grande aide pour les chrétiens désirant œuvrer pour leur salut] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568780), publié à Bayonne en 1840.

Exercicio izpirituala, bere salbamenduaren egiteco desira duten giristinoentzat laguntza handitacoa, Baionan argitaratua 1840an.

1841 – Oloroue

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Uscara liburu berria eta khiristiaren egunorozco exercicio izpiritualac  [Nouveau libre basque eta les exercices spirituels chrétiens quotidiens] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568782) est publié à Oloron en 1841. Il est le seul ouvrage souletin de la sélection, même si le Doctrina khiristia de 1811 lui est dialectalement assez proche.

Uscara liburu berria eta khiristiaren egunorozco exercicio izpiritualac [, Oloroen argitaratua 1841an, zerrendako ofizialki xiberotarra den argitarapen bakarra, 1811ko Doctrina khiristia euskalki mailan biziki hurbil baldin bazaio ere.


1857 – Tolosa - Irazusta

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Doctrina cristiana [Doctrine chrétienne] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568678) est une réédition de la traduction de 1831 d’Irazusta (la graphie du njom a changé) de la Doctrine Chrétienne d’Astete. Publié à Tolosa en 1857.

Doctrina cristiana Astete aitaren lanaz Irazuzta egindako itzulpenaren berragitalpena da (izenaren grafia aldatu da). Tolosan argitaratua 1857an.


1875 – Bilbo

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Cristinau doctrinea [Doctrine chrétienne] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568673) est une nouvelle traduction, en biscayen, du travail d’Astete. Publié à Bilbao en 1875.

Cristinau doctrinea Astete aitaren lanaren itzulpen berri bat, bizkaitarrez. Bilbon argitaratua 1875an.

1881 – Iruñea

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Doctrina cristavaren catecismoa [Catéchisme de la doctrine chrétienne](http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568700) est une traduction en navarrais de l’œuvre de Don Antonio Maria Claret. Publié en 1881 à Pampelune.

Doctrina cristavaren catecismoa Antonio Maria Claret jaunaren lanaren itzulpen bat, nafartarrez. Iruñean argitaratua 1881an.

1889 – Iruñea

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Cristau-doctrina [Doctrine chrétienne] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568813) est une traduction en navarrais par un paroissien du Baztan du travail d’Astete. Publié en 1889 à Pampelune.

Cristau-doctrina Astete aitaren lanaren itzulpen bat, Baztango nafartar baten eskutik. 1889an Iruñean argitaratua.

1889 – Tolosa

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Resumen de las cosas más necesarias de la doctrina cristiana [Résumé des choses les plus nécessaires de la doctrine chrétienne] (http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:568684) est un abrégé bilingue (basque-espagnol) de la Doctrine chrétienne  d’Astete. Publié en 1889 à Tolosa (Gipuzkoa).

Resumen de las cosas más necesarias de la doctrina cristiana, Asteteren Doctrina cristianaren bertsio laburtu elebiduna. Tolosan argitaratua 1889an.

1889 – Tolosa

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburragaz [La doctrine chrétienne avec son explication abrégée] est aussi une traduction en biscayen du travail d’Astete, publié comme le précédent à Tolosa, la même année 1889.

Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburragaz Astete aitaren lanaren bizkaitarrezko itzulpena, Tolosan argitaratua, 1889an.

1901 – Baiona – Daranatz

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Note Père | Texte Ave Maria | Dokumentu osoa

Exercicio izpirituala [Exercice spirituelle] et un oeuvre retraduite et modernisée par l’abbée Jean-Baptiste Daranatz, et publié à Pau en 1901.

Exercicio izpirituala Jean-Baptiste Daranatzek gaurkotu eta euskaratua, Pauen argitaratua 1901an.

Gure Aita - testu osoak

1571 – Leizarraga

Gure Aita konparaketa | Liburuaren aurkezpena | Dokumentu osoa

Gure Aita cerüetan aicena
Sanctifica bedi hire Icena.
Ethor bedi hire Resumá.
Eguin bedi hire vorondatea cerüan beçala lurrean-ere.
Gure eguneco oguia iguc egun.
Eta barka ietzaguc gure bekatuac, nola guc-ere offensatu gaituztenér barkatzen baitrauëgu.
Eta ezgaitzala sar eraci tentationetan: baina delivra gaitzac gaitzetic.
Ecen hirea duc resumá, puissançá eta gloria secula seculacotz, Amen.

1690 – Bordeaux – Haramboure

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Gure Aita cerüetan çarena, erabil bedi sainduqui çure icena : ethor bedi çure erresuma Eguin bedi çure vorondatea, ceruan beçala lurrean ere. Iguçu egun gure eguneco oguia eta barca diatça gutçu gure çorrac, guc gure gana çordun direnei barcatcen darotzegun beçala. Eta ezcaitçaçula utz tentamenduran erortçera. Aitcitic beguira gaitçaçu gaits guecieturic. Bizhala

1751 – Bayonne

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Gure Aita ceruetan çarena, erabil bedi sainduqui çure icena , ethorbedi çure erresuma, eguiñ bedi çure vorondatea ceruan beçala lurrean ere, iguçu egun gure eguneco oguia, eta barkha dietçagutçu gure çorrac, guc gure ganat çordun direnei barkhatcen diotçaguten beçala, eta ez gaitçatzula utz tentamendutan erortcerat, aitcitic; beguira gaitçatzu gaitzetic. Halabiz.

1811 – Bayonne

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren Liburuaren aurkezpena | Dokumentu osoa

Goure Aita celietan cirena, erabit bedi saintuqui çoure izena, çoure erresouma gin beiguigu, çoure boronthatia eguin bedi celian bezala lurrian, iguçu egun goure eguneco oguia, pharca itçaguçu goure bekhatiac hala noula guc pharcatcen beitutugu gouri oguen eguiler eta ezquitçaçula utci tentationetan erortera bena beguira guitçaçu gaitz orotaric. Halabiz.

1818 – Baiona

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Gure aita ceruetan çarena;
Erabil bedi sainduqui çure icena;
Ethor bedi çure erresuma;
Eguin bedi çure borondatea, ceruan beçala lurrean ere;
Iguçu egun gure eguneco oguia;
Eta barkha dietçagutçu gure çorrac, guc guregana çordun direnei barkhatcen derautegun beçala.
Eta ez gaitçatçula utz tentamendutan errotcera;
Aitcitic beguira gaitçatçu gaitcetic.
Halabiz.

1831 – Irazuzta

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Aita gurea, Ceruetan zaudena : Santificatua izan bedi Zure icena : betor gugana Zure Reinoa : eguin bedi Zure vorondatea, nola Ceruan, ala lurrean.
Egun iguzu gure eguneroco oguia, ta barca guizquigutzu gure zorrac, guc gure zordunay barcatcen diegun becela, eta ez gaitzazula utci tentacioan erorten, baicican libratu gaitzatzu gaitcetic. Amen.

1840 – Baiona

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Gure aita zereutan zarena, erabil bedi sainduki zure izena;
Ethor bedi zure Erresuma;
Egin bedi zure borondatea, zeruan bezala lurrean ere;
Iguzu egun gure eguneco ogia;
Eta barka dietzagutzu gure zorrac, guc gure alderat zordun direnei barkhatzen derotzegun bezala;
Eta ez gaitzazula utz tentamendutan erortzera;
Baina begira gaitzazu gaitzetic. Halabiz

1841 – Oloroue

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Goure Aita, Celietan cirena; erabil bedi saintuki çoure Icena; çoure erresouma jin bekigu; çoure boronthatia eguin bedi Celian beçala Lurrian; eguiçu egun goure eguneco oguia; ppharca itçagutçu goure oguenac, hala noula guc ppharcatcen beitutugu gourioguen eguiler; eta ezkitçatçula eitz tentacionetan erortera; bena beguira guitçaçu gaitcetic. Halabiz.

1857 – Tolosa – Irazusta

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Aita gurea, Ceruetan zaudena, santificatua izan bedi zure icena; betor gugana zure Reinoa, eguin bedi zure vorondatea, nola ceruan ala lurrean.
Eman iguzu gure eguneroco oguia: ta barca guizquigutzu gure zorrac, guc gure ordunai barcatzen diegun becela: eta ez gaitzatzula utzi tentacioan erorten, baicican libratu gaitzatzu gaitzetic.
Amen. Jesus.

1875 – Bilbo

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Aita gurea, ceruetan zagozana, santificadu bide zure icena, betor gugana zure erreinua, eguin bide zure vorondatea, celan ceruan, alau lurrean.
Emon eiguzu gaur gueure egunian eguniango oguia ; ta parcatu eiguzuz gueure zórrac, guc gueure zordunai parquetan deutseguzan leguez, ta ichi ez eiguzu tentaciñoan jausteu baña libradu gaguizus gacheric. Amen.

1881 – Iruñea

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Aita gurea ceiruetan zaudená, santifica bedí zure izená; vetor gure ganá zure erreinóa; eguiñ bedí zure vorondatea ceiruan bezala lurrean ére. Iuzu egun gure egunoroco oguia, eta barcaditzagutzu gure zórrac guc zor gaittuzten eéi barcatcen diogun bezala. Eta ez gaitzatzula utcí tentacioan erórtcera, baicic libra gaitzatzu gaitcetic.
Amen.

1889 – Iruñea

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Aita gurea, Ceruetan zaudena, santifica bedi zure izena, betor gure gana zure erreiñua, eguin bedi zure borondatea Ceruan bezala lurrean ere. Eman diezaguzu egun gueren eguneroco oguia, barca-dietzaguzu guri gueren zorrac, guc zor gaituztenei barcatzen dieztegun bezala, eta ezgaitzazula utzi tentacioan erortzera, baicic libra gaitzatzu gaitzetic. Amen.

1889 – Tolosa

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Aita guria, zerubetan zagozana, santificadu bedi zure izena : betor gugana zure erreñua: egiñ bedi zure borondatia zelan zeruan, alan lurrian. Geure ogi egunerocua gaur emon egiguzu ; eta parcatu eiguzuz geure zorrac, geuc geure zordunai bere parcatuten deutzagutzan legez : ta ez eiguzu ichi jausten tentaziñuan : baña libradu gaizuz gachetic. Amen.

1889 – Tolosa

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Présentation du livre | Dokumentu osoa

Aita gurea, ceruetan zagozana, santificadu bedi zure icena, betor gugana zure erreinua, eguin bedi zure borondatea, celan ceruan alan lurrean. Emon eiguzu gaur gueure egunian eguniango oguia, ta parcatu eiguzuz gueure zorrac gueuc gueure zordunai parquetan deutseguzan leguez, ta ichi ez eiguzu tentaciñoan jausten, baña libradu gaguizuz gachetic. Amen.

1901 – Daranatz

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Texte Ave Maria | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Gure Aita, Zeruetan zarena, erabil bedi sainduki zure Izena; ethor bedi zure erresuma; egin bedi zure borondatea, zeruan bezala lurrean ere; iguzu egun gure eguneco ogia; barkha zagutzu gure zorrac, guc gure ganat zordun direnei barkatzen dioztegun bezala; eta ez gaitzatzula utz tentamendutan erortzerat; bainan begira gaitzatzu gaitzetic. Halabiz

Agur Maria - testu osoak

1690 – Haramboure

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Présentation du livre | Dokumentu osoa

Agur Maria graciaz bethea Jauna da çurequin : benedicatua çara emazten artean, eta benedicatua da çure sabeleco frutua Jesus.
Maria Saindua, Jaincoaren Ama, eguiçu othoitz gu beccatoreac gatic, orai eta gure heriotceco orean. Bizhala.

1751 – Bayonne

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Agur Maria graciaz bethea, Jauna da çurequiñ , benedicatua çare emasteen artean, eta benedicatua da çure çabeleco fruitua Jesus, Maria saindua Jaincoaren Ama othoitz eguiçu gu bekhatoreentzat, orai eta gure heriotceco orenean. Halabiz.

1811 – Bayonne

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren Liburuaren aurkezpena | Dokumentu osoa

Salutatcen çutut Maria graciaz bethia Jauna da çourequi, benedicatu cira emazten ororen artian, eta benedicatu da çoure sabeleco frutia Jesus, Maria sainta Gincouaren ama othoi eguiçu gu bekhatoregati orai eta goure hiltceraco orenian. Halabiz.

.1818 – Baiona

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Agur, Maria graciaz bethea, Jauna da çurequin;
Benedicatua çare emazten artean, eta benedicatua da çure sabeleco fruitua Jesus.
Maria Saindua, Jaincoaren Ama, eguiçu othoitz gu bekhatoreeentzat, orai eta gure heriotzeco orenean.
Halabiz.

1831 – Irazuzta

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Ave Maria, graciaz betea, Jauna da Zurequin, bedeincatua cerade Zu, andre guztien artean, eta bedeincatua da Zure Sabeleco frutua Jesus. Santa Maria, Jaungoicoaren Ama, Erregutu ezazu gu pecatarioc gatic, orain, eta gure eriotzaco orduan. Amen Jesus.

1840 – Baiona

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Agur, Maria, graziaz bethea, Jauna da zurekin;
Benedicatua zare, emazte guzien artean-eta benedicatua da zure sabeleco fruitua Jesus.
Maria Saindua, Jaincoaren Ama, egizu othoitz gu bekhatorentzat, orai eta gure heriotzeco orenean.
Halabiz

1841 – Oloroue

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Salutatcen çutut, Maria, gracias bethia, Jauna da çoureki; benedicatu cira emazte ororen artian, eta benedicatu da çoure, sabeleco frutia, Jesus.
Maria Sainta, Jincouaren Ama, othoi eguiçu gu bekhatoren gatic, orai eta goure hiltceraco orenian. Halabiz,

1857 – Irazusta

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Ave Maria graciaz betea, Jauna da Zurequin, bedeincatua cerade Zu, andre guztien artean, eta bedeincatua da zure sabeleco frutua, Jesus. Santa Maria, Jaungoicoaren Ama, erregutu ezazu gu pecatariocgatic: oraiñ eta gure eriotzaco orduan. Amen Jesus.

1875 – Bilbo

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Ave Maria, graciaz betea, Jauna da zugaz, bedeincatua zara zu andra guztien artean, ta bedeincatu da zure sabeleco frutua Jesus. Santa Maria; Jaungoicuaren ama, erregutu eguizu gu becatorioc gaiti, orain ta geure orioitzaco orduan. Amen.

1881 – Iruñea

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Jaungoicoac salva zaitzala, María, graciaz beteá, Jauna dago zurequin; bedicatua zù zara andre gucién artean eta bedicatua dá zure sabelaco fruitua, Jesus.
Santa Maria, Jaungoicoaren Ama, erregu zazú gu becatáriac gatic oraiñ eta gure eriotzaco orduan. Amen.

1889 – Iruñea

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Ave Maria graciaz betea, Yauna da zurequiñ, bedeicatua zu zara Andre gucien artean, eta bedeicatua da zure sabeleco fruitua Jesus. Santa Maria, Yaungoicoaren Ama, zuc otoiz eguizu gu becatarien gatic, orai, eta gure eriotzeco orduan. Amen.

1889 – Tolosa

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Agur Maria, graziaz betia, Jauna da zugaz, bedeincatua zara zu andra guztien artian, ta bedeincatua da zure sabelecu frutua Jesus.
Santa Maria Jaungoicoaren Ama, erregutu egizu gu precariyocgaitic oraiñ, ta gure eriotzaco orduan. Amen.

1889 – Tolosa

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Abe Marija, graciaz betea, Jauna da zugaz, bedeincatua zara zu andra guztien artean, ta bedeincatua da zure sabeleco frutua Jesus.Santa Maria, Jaungoicuaren ama, erregutu eguizu gu becatariocgaiti, orain ta gueure eriotzaco orduan. Amen.

1901 – Daranatz

Gure Aita konparaketa | Agur Maria konparaketa | Gure Aita testua | Liburuaren aurkezpena du livre | Dokumentu osoa

Agur, Maria, graziaz bethea, Jauna da zurekin; benedicatua zare emazte guzien artean, eta benedicatua da zure sabeleco fruitua, Jesus.
Maria Saindua, Jaincoaren Ama, egizu othoitz gu bekhatorentzat, orai, eta gure heriotzeco orenean. Halabiz.

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Gure hautaketa