Gogoetan nengoelarikan egun batez, zer perpaus hautatuko nuen gure gazteriari aiphatzeko, gogora zitzaitan, hei gehienik agrada ahal dakioketen gauza dela gerla: zeren jende gazteak, eta bereziki Eskualdunak bere baitharik emanak baitira gudura, eta gathazkara; eta nola gaztei eman behar baitzaie hekien disposizinoari dagokan emplegua; hargatik bada nik-ere hautatu dut hei hemen aiphatzeko gerla.

Ordea behar bada boztuko dira, ustez ezen gonbidatzen tudala Marteren suzko eta kharrezko joko, eta habarrots izigarrietara. Ez; zeren nihork gombidatu gabe berak baitira hartara asko emanak. Baina deitzen tut Minervaren dosteta ezti, eta kanta-alosien bidez enorantziaren kontra egiten den gerla ohorezkora, eta bat-bederak batere arriskurik gabe hainitz abantail eder ardiets detzakenera.(...)

Joanes Etxeberri, Sarakoa(1668-1749) medikua zen, baita ere hizkuntzan eta hezkuntzan aditua.

Ezagutzen zion inprimitutako lan bakarra (Lau-urdiri gomendiozco carta edo guthuna) Lapurdiko Biltzarrai idatzitako gutuna bat da, zeinetan erakundeari euskararen aldeko neurri politikoak hartzea eskatzen dion.

Etxeberri eskuizkribu naitz ere utzi ditu, horietarik bat latin ikasteko metodo batena (euskaratik abiaturik) eta non aurki daitekeen gutun bat - Escual herriko gazteriari -, gazteriari idatzia: jakitatearen hautua egiteko gomita bat.

1718 urte ingurukoa izan daiteke.

 • Voir le texte en français

  Eskual Herriko gazteriari

  Gogoetan nengoelarikan egun batez, zer perpaus hautatuko nuen gure gazteriari aiphatzeko, gogora zitzaitan, hei gehienik agrada ahal dakioketen gauza dela gerla: zeren jende gazteak, eta bereziki Eskualdunak bere baitharik emanak baitira gudura, eta gathazkara; eta nola gaztei eman behar baitzaie hekien disposizinoari dagokan emplegua; hargatik bada nik-ere hautatu dut hei hemen aiphatzeko gerla.

  Ordea behar bada boztuko dira, ustez ezen gonbidatzen tudala Marteren suzko eta kharrezko joko, eta habarrots izigarrietara. Ez; zeren nihork gombidatu gabe berak baitira hartara asko emanak. Baina deitzen tut Minervaren dosteta ezti, eta kanta-alosien bidez enorantziaren kontra egiten den gerla ohorezkora, eta bat-bederak batere arriskurik gabe hainitz abantail eder ardiets detzakenera.

  Hau da gerla eder, eta miragarri hura, zeinetan jakintasunak nahi baitu gizona altxatu, eta abantaillatu : hala nola enorantziak nahi baitu aurthiki, eta ostikatu. Hautxe da bada nik aiphatzeko dudan gerla. Halatan beraz arrozoin lukete gure gaztek laster egiteko ene deihadar huntara: ezen ezta munduan gizonik jakitea desiratzen eztuenik, zeren guztiok generalki baitugu geure baitharikako gutizia bat jakiteko, eta hargatik naturalki pendurtazen gara jakintasunera, gure perfezinora bezala. (…)

  Jakintasuna, eta enorantzia baiatzen dira bi harma diferentez ; Batak darabila nekhea, eta trabaillua. Bertzeak aisia, eta alferkeria ; jakintasunak edo zientziak gerla egiten dio enorantziari nekhearen, eta trabailluaren bidez, harma hautuz garaitzen du. Halaber enorantziak ere aisiaren, eta alferkeriaren bidez kontra egiten dio jakintasunari, trabatzen du, eta irabazten diotza hainitz izpiritu gai eder, eta batzuetan, munduan diren adimendurik haltoenak, eta gairik honberenak ; batzuek estudiatu zuketelarikan aisia, eta alferkeria dela kausa, estudiatu gabez, eta berteak estudiatu ondoan halaber aisiari, eta alferkeriari bere buruak emanez, eta ikhasi zutena ahantztera utziz. Orai ikhusten duzue beraz gazteak gerla hunetan bataren, eta bertzearen harmak zein diren ? Orai zuen baithan dago hautatzea, hauterizan zaudete, bietarik bat, hauta zazue, gerokondoan urrikirik eztukezuen bezala, ezen nolako hauteriza orai eginen baitukezue, hura bera zuen zahartzean hautatua kausituko dukezue. (…)

  Eskual Herriko gazteriari, Jones etxeberri, ca. 1718.
  Klasikoen gordailua guneko transkripziotik

 • Euskarazko testua ikusi

  A la jeunesse du Pays basque

  Un jour où je réfléchissais à quel sujet je choisirais de communiquer à la jeunesse, il me vint à l’esprit que le thème qu’eux-mêmes préféraient était la guerre : car les jeunes, et particulièrement les Basques, sont naturellement portés vers la guerre et la bataille ; et comme il faut leur donner un emploi auquel ils soient prédisposés, c’est pourquoi j’ai choisi moi aussi de leur parler de la guerre.

  Ils se réjouiront donc peut-être, pensant que je les invite aux jeux de feux et de flammes et aux bruits éclatants de Mars. Non ; car sans qu’on ne les y invite, ils sont suffisamment tournés vers là. Mais je les appelle, au travers des doux jeux et chants joyeux de Minerve, à l’honorable guerre contre l’ignorance, dont tout un chacun,  sans risque, pourrait tirer un bel avantage.

  Ceci est donc cette guerre belle et admirable, dans laquelle la connaissance souhaite élever l’homme, et l’avantager : tout comme l’ignorance souhaite faire tomber et piétiner. Ceci est donc la guerre dont je souhaite parler.  Elle est celle dans laquelle les jeunes auraient raison de se précipiter à mon appel : car il n’y a pas dans le monde d’homme qui ne désire la connaissance, car nous avons généralement tous en nous cette faim de savoir, et c’est pourquoi nous penchons naturellement vers la connaissance, comme vers notre perfection  (…)

  La connaissance et l’ignorance utilisent deux armes différentes; L’un utilice la peine, et le travail. L’autre le loisir et la paresse ; Le savoir ou la science fait la guerre à l’ignorance grâce à la peine et au travail, et le vainc par le choix des armes. De même l’ignorance joue contre la connaissance par les loisirs et la paresse et lui ravie de nombreux bels esprits potentiels, et parfois les plus hautes intelligences du monde et les meilleurs sujets ; quand certains auraient pu étudier mais ne l’ont pas fait par faute de la paresse, et d’autres qui après avoir étudié se sont donnés au loisir et à la paresse et laissant oublier ce qu’ils avaient appris. Vous voyez donc, jeunes, quels sont les armes des uns et des autres dans cette guerre ? Maintenant c’est à vous de choisir, vous êtes sur le seuil, choisissez l’un des deux de manière a ne pas avoir de regret plus tard, car suivant le choix que vous ferez maintenant, c’est ce que vous trouverez comme votre choix en en vieillissant (…)

  Eskual Herriko gazteriari, Jones etxeberri, ca. 1718, traduction d’après la transcription de Klasikoen gordailua

Le Combat de Mars contre Minerve, David, 1771

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Testu hautatu guztiak

Testu hautatuak