Elezahar, ipuin eta legendak

Ikus lotutako artikulua: http://www.bilketa.eus/eu/bildumak/gure-hautaketa/1619-augustin-etcheverry-sarako-zapatagina

 • Voir le texte en français

  Neskatcha-soldadua

  Aita familiako bat behin zortheak deithua izan zen armadetara ondikotz hala beharrez, eta armadetaratu zeneko izan zuen zori-gaitzez bere emaztearen hil berria, non bihurtu baitzen bere familiara zenbeith egunen laudamenarekin.
  Bete zituenean bere egun esleituak bihurtu behar zuen bere armadara. Bainan erran zioen bere semeak :

  "Aita, ez othe lohiake hobeki zu geldi zaitezen etcheko buruzagi, eta ni nohan zure ordain soldadu, ezen gu bi anai-arrebak, antchu errebelatu batzuen pare gelditzera gohazi zu goitearekin.”

  Orduan aitak erraiten dio:

  “Bainan hi soldadu goiteko gazteche haiz, ez huke berthuterik aski.”

  “Bai, aita, bai, emadazu zure zaldia eta ni goinen naiz.” dio semeak.

  Hola denaz geroz aitak emaiten dio bere zaldia eta igortzen du beren ordain soldadu. Bainan, nola aitak nahi baitzuen jakin zenbaterainokoan zen semearen berthutea, bere burua philtzarrez kukuturik, atheratzen da laster bidez, semeak iragan behar zuen bide-gurutze batera, eta semea harat heltzearekin, oihu egiten dio: "Bizi ala moltxa". Semea hitz beltz horiek lotxaturik bihurtzen da korraderan, etchera, eta etchean sartzean, aitak bera laster bidez hura baino lehen etchean zelakotz, erraiten dio:

  “Norat heldu haiz muthikoa?”

  “Ori aita mustro bat athera zaith bidera eta egia erraiteko lotxaturik heldu naiz" dio semeak

  "Banian bai beldurra zer berthutetako soldadua izanen hintzen; obligatua izanen nauk neron goitera."

  Orduan alabak, kuraiosa zelakotz auten dio:

  "Ez aita, emadazu pichtoleta bat kargaturik eta zure zaldia, hitz emaiten derautzut, orduan ez dela agerthuko mustrorik ni gibelaraziko nauenik."

  Aitak ustez alaba, semea baino ere iziperago eta ilhaunago izanen zen, emaiten dio pichtoleta kargaturik eta bere zaldia. Alaba bestitzen da aitaren soldadu arropez, hartzen du pichtoleta eta badoha zaldiz mustro eta giza beldurrik gabe.

  Aitak haren berthutea ere behar duela ezagutu, atheratzen zaio semeari bezala bide-gurutze berera, eta alabari ere harat agertzearekin oihu egiten dio bizi ala molxa.

  “Bizi, bizi” dio alabak eta pan tiratzen dio hainbertzenarekin pichtolet kolpea berari eta mustroa hila bide-gurutzean utzirik segitzen du aintzina bere armadara.

  Armadaratu zenean soldadu zahar guztiak espantituak zauden haren lerden eta leguntasunari beha. Eta hainitz denbora gabe armadetako aintzindariaren emaztea izan zen soldadu gazte hortaz guziz charmatua; ezen hain charmegarria ere zen, haren lepoko eta aurpegiko larrua, olioa baino legunago eta dirdirantago baitzen.

  Emazte horrek egin ahal guziak egiten zituen soldadu gazte hori amoratu nahiz; bainan soldadu horrek beti desobeditzen zuen, ez nahiz bere burua ezagutarazi neskatcha ala muthila zen.

  Emazte yeloskorrak hetxitzen duenean ez duela amoratuko eta maiz begietan zuelakotz ez baitzezaken iretx haren edertassuna. Orduan hasten zaio bere senarrari ahal dituen gezur tzar guztien asmatzen, erranez ez dezakela buru soldadu gazte horrekin, beti ondotik dabilkiola arratx guztien guardian, eta beti gisa hortako gezurrez hauntua zeraukan bere senarra.

  Bizkitartean bertze batzuek erraiten zioten aintzindari horri, soldadu horien emaztekia izan behar zela, ezen har lepoko eta aurpegiko larrua legunegi zela gizonkiarentzat. Aintzindari horrek, behar dituela froga ttiki batzu egin ezagutuko othe duen emaztekia ala gizonkia den, egun bathez erraiten diote soldadu zahar batzueri:

  "Zoazte soldadu gazte horrekin pasaietara, nere landako liho peza handi hartara, eta zuek iraganen zarete bazterretik liho pezari iheska bezala beldurrez zango-pean fundi eta hori utziko duzue bere gisa hautatzen duen lekhutik dohan. Bainan liho pezaren gainetik iragaiten bada, gizonkia daitake, ezen dolu lioke emaz te bati liho peza bat zango-pean funditzea."

  Bada badohatzi soldadu horiek elgarrekin, alegia deusik ez, landa hartara eta abiatzen dire zahar horiek bazterretik liho-peziari iheska.

  Bertzeak orduan erraiten diote:

  "Niorena da liho-pieza hau?"

  "Hau gure nagusiarena" ihardesten diothe lagunek.

  "Zer, gure nagusiaren liho-peziari iheska zabiltzate?"

  "Bai gure nagusiak izanen dik holako" eta badoha liho-pezaren erditik-erditik ahal dituen bezain salto handiak eginez.

  Itzuli direnean soldadu zahar horiek erraiten diothe aintzindariari nondik eta zer gisetan iragan zaiothen liho-pezaren gainetik. Aintzindariak, oraino hobeki seguratzea gatik erraiten diote berriz ere:

  "Zoazte sagar yatera nere sagardietara, eta zuek hasiko zarete yaten azpiko har-io horituetarik, eta baldin hori gizonkia bada, segura da ez dela hetarik hasiko".

  Soldadu zahar horiek badohatzi sagar yatera, bere soldadu gaztearekin, eta sagardira direnean zahar horiek hasten dire azpiko har-ioetarik yaten, eta orduan erraiten diothe bertzeak:

  "Zer ahal daitake emazteko galduak bezala, azpiko zizar hari-ioietarik hasten zareten yaten, ez diat ez nik holakoetarik asse nahi.”

  Igaiten da sagar ondoaren kaskora eta hantchet asetzen da berda minenetarik.

  Soldadu zahar horiek bigarren froga huntaz are seguratuagoak gizonkia dela, badohatz beren aintzindariaren gaina eta erraiten diothe han ere egundaino bezala egin diotela, sagar berda-min ondu gabenetarik ase zaiotela. Orduan aintzindariari ere

  etzitzaion iduri bazela bertzerik gizonkia baizen, eta hortarakotz etzakien zer egin emaztearen gezurrak zirela medio, hain baitzen giza flakoa ema batentzat, deus ikhusi edo ezagutu gabe bere galtzak urran eraunzten zituenean. Ezen, gizonak haux eta ilhaun izan har du, eta ez su eta kar, ema baten gezur faltsoez hobenik ageri ez duen gizon baten gaztigatzeko, eta bizkitartean aintzindari hark bere ustez, hala egin zuen bere emaztearen gatik.
  Ezen sekulakotz haren begietarik desterra zadin erran zion, egun baten soldadu gazte horri:

  “Zoaz, holako erresumetara, eta galde diezozu hango erregeri nere parthez sei khutcha urre eta itzuliko zare zure armadara hek kobratzen ditutzuenean"

  Zeren aintzindari hark ez baïtzuen amesten ere sekhulan lekhu hartarik itzuliko zela diru pila harrekin. Soldadu gazte leial hori bere nagusia obeditzea gatik emaiten da erresuma hari buruz ikhusi behar dituenak ikhus.

  Eta bide puska bat egin duenean, ikhusten du gizon bat zuhaitz bat errotik atera eta bertze bat atthera, oihan guziaren errotik atheratzen hari dela.

  “Zer iduritzen zaitzu edo zer hari zare gizon, indar izigarri horietan?”

  “Bo, chichtapur edo kichkila batzuen egiten”, ihardesten dio gizonak.

  “Ala fede, kichikila arinak egiten ditutzu horiek, zenbat irabazten duzu hola?” galdetzen dio bidantar soldaduak .

  “Baina ez dut deus irabazten, denbora passa etorria naiz suko kichikila batzuen egitera.”

  “Nahi duzu niri segitu emanen dauzkitzut hamar luis.”

  “Bai, ez dauzkat ofizio huntan hamar luis irabazirik, bozik heldu naiz.”

  Orduan bidaintar soldadua kuraioski badoha, bederen zernahi gertha dakion lagun hazkar bat baduela, eta hola bere lagunarekin bide puska bat egin dueneko, ilkhi da bertze gizon bat, errota-harri bat ezkerreko zangotik lothua, herbi baten ondotik lasterka dohala, eta espantiturik oihu egiten dio:

  "Zer, gizona, norat hari zare hola, herresaka hortan, karga izugarri hori zangotik?”

  “Ori han harat dohain herbi haren atzematera.”

  “Ahal laitake trufa hori nahi zinioken egin herbi guztiz zangokaria denari, eta orduan zertako bada garraiatzen duzu harri handi hori zangotik?”

  Bertzeak orduan ihardesten dio:

  “Zerren eta harri handi hau ez banu zangotik, nere laster boliadan, herbia baino ere aintzinago bainindohake, eta hargatik hartu dut karga hau zangotik herbia negurriz hatzeman dezadan amoreagatik”

  “Eta zer irabazten duzu hola?”

  “Deus ez, yostetan bezala nabila herribikia yatea gatik.”

  “Nahi bazinu niri segitu, eman nezatzuke hamar luis.”

  “Bai ez derauzkat ofizio huntan hamar Luis irabazirik; bozik heldu naiz”

  Orduan bidantar soldadua badoha are kuraioskiago, bere bi gizon negurri gabekoekin, etzaiolarik iduritzen nihoren beldurrik baduela, eta hola bertze bide puska bat egin dueneko, egundaino bezala topatzen du bertze gizon bat, lurrean etzanik sator zilho batean beharria paratua dagoela.

  “Agur gizon, ez ahal zaude bederen aldi tchar eginik?” Galdetzen dio bidandar soldaduak.

  “Ez, yauna, ez, ossassun onean nago nere joiera.”

  “Eta zertako zaude bada hola.”

  “Zertako nagon hola! Hemendik hamar lekhuetan zertaz mintza diren entzuten nago zilho huntarik.”

  “Zenbat irabazten duzu hola?”

  “Deusik ez choilki zahartzean kondatzeko zerbaith ichtorio ikhasten dut.”

  “Emanen derauzkitzut hamar luis, nahi baduzu niri segitu.”

  “Ba, ez deraukat ofizio huntan hama luis irabazirik.”

  Eta badoha hura ere bertzekin batean hamar-luisen irabaztea.

  Holaka, holaka, soldadu hori hari beti hurbiltzen manatua zen erresumari; eta oraino arras harat heldu gabe, hor egundaino bezala topatzen du bertze laugarren gizon bat, segurki hausko onen yabe zena, sudur zilho bat tapatua bertze zilhoarekin haizeka ogi haizatzen hari dela. Espantiturik hortaz ere erraiten dio:

  “Agur, gizon, zer egiten duzu hola.”

  “Ori, ez dudalakotz bertze egitekorik bihi pichka bat haizatzen.” Ihardesten dio

  “Eta zertako tapatu duzu, bigarren sudur zihoa?”

  “Zertako tapatua dudan! Ai, bada ez da gaitz asmatzen; ez dudalakotz bihitzerik aski bigarren sudur zilhoarentzat ezen bigarren sudur zihoa libro utz baneza ez bailezake nihork bihi pikor bat ere ikhus”

  “Nahi bazinu niri segitu eman netzatzuke hamar-luis.” Erraiten dio soldaduak.

  “Bai, bai, bozik heldu naiz ezen nire bizi guzian ez netzake irabazi hamar-luis ofizio huntan.”

  Bidantar soldaduak etzuen orduan mundu huntako gizonen beldurrik, bere lau gizonekin. Noiz ere arras hurbildu baita ikhusi behar zuen erregeri: uzten ditu bere lau gizonak choko batean.

  Badohako bera bekhoz-beko berari, deusen beldurrik gabe eta galde egiten diozka beren aintzindariaren parthez zazpi khutcha urre. Errege hori galde muthiri hortaz, durdituchea erraiten dio:

  “Badukezu zurekin gizon lasterkari zalurik?”

  “Bai, ustez, bat badut yuntak aski zalhu dituena”, ihardesten dio soldaduak.

  “Orduan nik atheratuko dut atxo zahar bat, eta dohatzila biak ithurri batera, botoila bana uren bilha, eta baldin, zure lasterkariak lehenago ekhartzen badu nereak baino, izanen dituzu galde egiten ditutzun kutcha urreak.”

  Soldadu hori badoha bozkalentziaz yauzika bere lau gizonetara, eta erraiten dio errota harria zangotik zeramakan hari:

  “Sekulan egitekotz erakutxi behar ditutzu zure egin ahalak; bainan errota harririk gabe, ezen atxo zahar batek eta biek, goin behar duzue, ithurri batera botoila bana uren bilha... eta baldin hura baino lehen heltzen bazare hunat nik badituzket zazpiko kutcha lurre.”

  Gizon hori guti kechatzen da hauzi horren irabazteaz. Abiatzen dire beraz atxoa eta biak parrez-par, bainan gizonak nahi baitzuen atxo zaharraz trufatu, badoha chingilka eta yestuka haren aintzinean, eta hola ere atxoa baino lehen heldurik, emaiten da ithurriaren aldean etzanik, atxoa harat heldu den arte. Bai bainan atxo zaharrak ere zentzuaren izaiteko baitzuen adina, harat heltzearekin emaiten dio lobelarra aldean eta lokarrazten du gizona. Atxoa botoila bete duenean, abiatzen da duen podore guzian lasterika, gibelerat hainitz behatzen ez duela.

  Soldaduak berantesten du bere gizona eta erraiten dio bereala sator zilotik hamar lekhuetan sumatzen zuenari, zilho batean para dezan beharria, ezen hekien gizonari zerbeith gerhartzen zitzaioela. Bereala emaiten du beharria zilho batean eta sumatzen du hekien gizona lo zurrungan dagoela ithurriaren aldean. Bereala erraiten dio ogi haizatzaileari, bi sudur zihoak libro utzirik, has dadien haizeka ahal duen bezain zirimola handian, eta halako moldez hasi ere zen haizeka, non ithurriaren aldean lo zagoen gizоna igorri baitzuen bortz lekhua handik urrunago itzul-ipurdika, eta ongi ihatzarri denean urketaria, betetzen du botoila eta abiatzen da orduan, chingilak eta yestuak utzirik, duen zalhutassun guzian eta guziak gatik oraino alyegatzen da atxoa baino lehen erregeren aintzinera.

  Errege espantitzen da gauza hortaz, zeren oraino ez baitzuen ikhutsi atxoaren nagusirik, eta erraiten dio berriz ere soldadu arrotz horri:

  “Ba ahal duzu bertze gizon hazkarrik zurekin?”

  Soldaduak ihardesten dio:

  “Baiez, ustez badut bat kargarentzat bizkarra minbera ez duena.”

  “Beraz ekharazazu hunat eta nik emanen diozkat hamar kutcha urre, eta baldin denak batean garraiatzen baditu bizkarrean, denak zuretzat izanen dire.”

  Soldadu hori are bozkalentzia handiagoan badoha bere gizonetara eta erraiten dio oihan guzia errotik ateratzen zuenari:

  “Nere gizona, sekulan egitekotz, orai behar dituzu zure indarrak erakhutxi, ezen erregek emanen derauzkitzu hamar kutcha urre, eta baldin denak batian garraiatzen baditutzu, enbarkatu behar dugun untzira denak neretzat izanan dire.”

  Badoha beraz, gizon hori erregeen gana etzaiolarik iduritzen bere indar guztiak erakutxi behar dituela hamar kutcha urreren yasaiteko.

  Erregek emaiten diozka hamar kutcha urreak, etzuelarik sinesten yasanen zituela ere. Gizonak hartzen ditu, hamar kutcha urreak sorbalda baten gainean eta badoha airoski dioelarik bere laguneri segi orai niri. Orduan soldadu arrotz horrek uzten du errege zehe bat sudurrekin eta emaiten untzian bere lau gizonekin. Noiz eta ere beren trebesia laburra urran baitzuten egin, arrabotx bat iduriturik behatzen dute gibelerat eta ikhusten dute gerlako untzi handi bat ya gainean dutela. Bainan ikhusi duen bezain sarri, haizatzaileak halako moldez eta, zirimoletan haizatu zuen, non chehakatu eta hondarazi baitzuen gerlako untzia zen bezain handia eta dorphea ere: ezen hura zen untzi bat, errege hark, bere hamar kutcha urrez urriki eta bihotz-min, zuelakotz, gibeletik igortzen zuena, untzi tchar hura aise garraituko zuelakoan bainan ondikozko zori-gaitza izan zen, harentzat.

  Leiorreraz geroz, beren lekhueri hurbilduche direnean, soldadu honek kitatzen ditu bere lau gizonak, emaiten diotelarik kutcha urre laurek parti dezaten. Gizon horiek bozik daude beren kutcha urrearekin eta erraiten diote beren nagusiari:

  “Gure nagusia, sekulan gero ere gure ahalen eskasian gerthatzen bazare, zure zerbitzari ttikhien eta obligatuenetarik izanen gare.”, eta halakoak izan ere ziren.

  Soldadu gazte hori bere armadaratua zenean, aintzindariak erran zioen baino bi kutcha urre gehiagorekin, egundaino baino makhurrago eta gaizkiago ikhusia izan zen aintzindariaz eta haren emazteaz: zeren beren ustez sekulan berriz itzuliko etzen lekhuetara igorria baitzuten, eta ez baitzuten sekhulan haren gehiago ikhusterik amesten.

  Hargatik emazte gaichto hori egundainoko erasia berean emaiten zaio bere senarrari, bederen urkharaz dezan soldadu gazte hori, ezen ez badu hilaraz bazter guzietarik itzuliko dela eta azkenean emazte horren bakhearen gatik, hobenik ez duen soldadua kondenatzen dute urkhatzera.

  Aldi bathez hura urkhatu beharra zen egunean suerthatzen da lehengo haren muthill-izan sator zilhotik urrungo berriak yakiten zituen hura, berriz ere, zilho batean emaitera, beharria ernerik eta sumatzen du bere lehengo nagusia urkhatzera daramatela, eta, ya burregoak ere aldean dituela: Zer egiten du? Zilhari horrek badoha bereala haizatzaile handi hari eta erraiten dio: Hekien nagusi ohia urkhatzera daramatela eta egin dezan berriz ere ahal duen bezain haize zirimola handia burrego hekien urruntzeko.

  Hasten da bi sudur zilhoez haizeka, eta burregoak, bolhatzen ditu nahi duen bezain urrun. Eta orduan, oihu egiten du inozent kondenatuak, nahi liozkela bi hitz erran urkhatu baino lehen bere aintzindariari. Aintzindaria espantitua gauza hortaz badoha kondenatuaren aitzinera, eta orduan mintzatzen zaio kondenatua:

  “Zer, nere aintzindaria, hain gizon flakoa eta sinetxo korra ahal zare, emazte baten asmu tzar eta gezur faltxoez, hobenik ez duen gizonari lephoaren kentzeko? Uste ahal duzu zure emaztea behin ere den gutxiena nitaz bortchatua izan dela? Ez ez dut egundaino zure emaztearen amoratzerik asmatu. Bainan hitz derautzut hark egin izan dituela, egin ahalak ni amoratu nahiz muthila nintzelakoan ustearekin. Bainan etzazula uste izan muthila naizela, zeren neskatcha bat bainaiz.”
  Eta hain bertzenarekin eraikhusten diozka bere bularrak. Aintzindari horrek ikhusirik yuyamendu inyustu hori, belhalunikaturik barkhamendu galdetzen dio, eta olio irakituan errearazirik bere emaztea, neskatcha horrekin ezkondu zen, eta hori izan ere zuen bere biziko suyeta hein bat ona.

  Emaztearen erasiari aitzin-gibeletarik ongi behatzen ez bazaio, maiz da gizona haur bilhakhatua aintzindari hura izan zen bezala. Gizonak bere galtzak, gerrian ahal dituen bezain gora esteka detzala, ezen galtzak zintzilik ya galduak uli bilhakhatua badabila emazteak hartaz nahi duena eginen du, chakurra arto puskatik ibilarazten den bezala bere eskhutik ibilaraziko du, eta hartarako gizona berenaz tcharra izanagatik ere zorrotz eta kartxu izan bedi emaztearen gainean ezen errana den bezala gizonak gizon behar du saskitik ere.

 • Euskarazko testua ikusi

  La fille soldat

  Un père de famille fut appelé par tirage au sort à rejoindre l’armée, contraint par l’infortune, et après avoir été embrigadé il apprit malheureusement la mort de sa femme quand il revint vers sa famille pour quelques jours en permission.

  Quand il termina les jours qui lui avaient été donnés, il se devait de retourner à l’armée. Mais son fils lui dit :

  « Père, ne vaudrait-il pas mieux que vous restiez à la tête de la maison, et que moi j’aille soldat à votre place, parce ma sœur et moi, nous serons comme perdus quand vous partirez. »

  Alors le père lui dit :

  « Mais tu es trop jeune pour partir soldat, tu n’as pas assez de vigueur. »

  « Oui, père, oui, donnez moi votre cheval et moi j’irai. » répond le fils.

  Ainsi donc le père lui donne son cheval et l’envoie soldat à sa place. Mais, comme le père souhaitait connaitre la valeur de la vigueur de son fils, recouvert de guenilles, il sort par un raccourci jusqu’à un croisement que son fils doit traverser, et quand le fils arrive, il lui crie : « La bourse ou la vie ! » Le fils prend peur de ces mots noirs et retourne au galop à la maison, et quand il entre dans la maison, son père qui était arrivé avant lui grâce à son raccourci, lui dit :

  « Où es-tu arrivé, mon garçon ? »

  « Voila, père, un monstre a surgi sur ma route et, à dire la vérité, je reviens apeuré. » répond le fils.

  « J’avais ouï une crainte sur la vigueur dont tu aurais fait preuve en tant que soldat ; je vais être obligé d’y aller moi-même. »

  Alors sa fille, parce qu’elle était courageuse, lui dit :

  « Non, père, donnez moi un pistolet chargé et votre cheval, je vous promets qu’aucun monstre ne pourra me faire revenir. »

  Le père pensant que sa fille serait plus peureuse et plus inutile que son fils, lui donne le pistolet chargé et son cheval. La fille revêt les habits militaires de son père, prend le pistolet et part à cheval sans peur des monstres ou des hommes.

  Le père, se disant qu’il devait aussi connaitre la vigueur de sa fille, surgit devant elle comme devant son fils au même croisement, et lui crie également « La bourse ou la vie !»

  « La vie, la vie. » dit la fille et pan ! elle lui tire à ce moment un coup de pistolet et, laissant le monstre mort sur le croisement, continue en avant vers l’armée.

  Une fois enrôlée, tous les vieux soldats étaient étonnés de sa beauté et de sa douceur. Et sans perdre de temps, la femme du chef de l’armée fut complètement charmée ; car la peau de son cou et de son visage était si charmante qu’elle était plus douce et plus brillante que de l’huile.

  Cette femme faisait tout pour que le jeune soldat s’amourache d’elle ; mais ce soldat désobéissait toujours, ne voulant faire savoir s’il était fille ou garçon.
  La femme jalouse acceptant qu’il ne serait jamais amoureux d’elle et parce qu’elle l’avait souvent sous les yeux et ne pouvait supporter sa beauté, elle commence alors à raconter à son mari tous les mauvais mensonges qu’elle peut inventer, en disant qu’elle ne peut s’en sortir avec ce jeune soldat, qu’il la poursuit tous les soirs de garde, et elle avait ainsi gonflé son mari de ce type de mensonge.
  Pendant ce temps d’autres disaient au même chef, que ce soldat devait être femme, que la peau de son cou et de son visage était trop douce pour un homme. Le chef, voulant avoir quelques preuves pour savoir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, dit un jour à des vieux soldats :

  « Allez faire un tour avec ce jeune soldat, dans la grande parcelle de lin qui se trouve sur mes terres, et vous, vous passerez sur le côté en évitant la parcelle de lin, de peur de l’abîmer sous vos pieds, et lui, vous le laisserez librement choisir par où il veut aller. S’il passe par-dessus la parcelle de lin, il doit être un homme, car cela ferait de la peine à une femme d’abîmer une parcelle de lin sous ses pieds. »

  Les soldats vont donc ensemble, semblant de rien, vers ce champ, et les vieux commencent à contourner la parcelle de lin.

  L’autre leur dit alors :

  « À qui est cette parcelle de lin ? »

  « Celle–ci est à notre chef » lui répondent ses compagnons.

  « Quoi, vous contournez la parcelle de lin de notre chef ? »

  « Oui notre chef en aura ainsi » et il va par le cœur de la parcelle de lin en faisant les plus grands bonds possibles.

  Au retour les vieux soldats disent au chef par où et comment il leur est passé par-dessus la parcelle de lin. Le chef, pour mieux s’assurer leur dit alors :

  « Allez manger des pommes dans mon verger, et vous commencerez par manger ceux du dessous, de ceux qui sont touchés par les vers, et s’il est un homme, c’est sûr qu’il ne commencera pas par ceux-là. »

  Les vieux soldats vont donc manger des pommes, avec leur jeune soldat, et une fois au verger, les vieux commencent à manger les pommes du dessous, touchées par les vers, et l’autre leur dit alors:

  « Que faites-vous, tels des femmes perdues, à commencer par celles du dessous mangées par les vers, je n’ai aucune envie, moi, de me rassasier de ceux-là. »

  Il grimpe alors au sommet du pommier et se rassasie là-bas des vertes les plus piquantes.

  Les vieux soldats, plus sûrs encore grâce à cette deuxième épreuve qu’il s’agit d’un homme, vont vers leur chef et lui raconte qu’ils ont fait comme demandé et qu’il s’est rassasié de pommes vertes piquantes des moins mures. Au chef aussi il lui sembla donc qu’il ne pouvait en être autrement qu’il ne soit homme, et il ne sut donc que faire au vu des mensonges de sa femme, et qu’il était si faible face à une femme qu’il pouvait même sans rien avoir vu ou connu renoncer à porter la culotte. Un homme doit être comme la cendre et le calme et non comme le feu et la flamme à l’heure de punir un homme innocent des mensonges d’une femme, et pourtant c’est ainsi que fit le chef à cause de sa femme.

  Pour le faire disparaître à jamais de sa vue, il dit un jour au jeune soldat:

  « Va, dans tel royaume, et demande à son roi de me remettre six caisses d’or et tu pourras revenir dans ton armée quand tu les auras récupérées. »

  Car le chef n’imaginait pas un instant qu’il reviendrait de là-bas avec cette somme. Le jeune soldat loyal par donc, pour obéir à son chef, en direction de ce royaume afin de voir ce qu’il y aurait à voir.

  Et après avoir fait un peu de route, il voit un homme déraciner un arbre, puis en déraciner un autre, semblant vouloir déraciner toute la forêt.

  « Que ce passe-t-il et qu’es tu en train de faire avec toute cette force ? »

  « Boh, je fais quelques fagots », lui répond l’homme.

  « Allons donc, tu es en train de faire de bien légers fagots, combien gagnes-tu ainsi ? » lui demande le soldat voyageur.

  « Mais je ne gagne rien, je suis juste venu passer le temps en faisant quelques fagots pour le feu. »

  « Veux-tu me suivre ? Je te donnerai dix louis. »

  « Oui, je n’ai jamais, dans ce métier, gagné dix louis, je viens avec plaisir. »

  Alors le soldat voyageur va courageusement, sachant que quoi qu’il lui arrive il a un compagnon fort, et ainsi, faisant un bout de route avec son compagnon, passe un autre homme, une pierre de moulin attachée à sa jambe gauche, poursuivant un lièvre, et, impressionné, il lui crie :

  « Quoi, brave homme, où vas-tu ainsi, à cette vitesse, avec cet énorme poids au pied ? »

  « Je vais attraper ce lièvre qui va par là-bas. »

  « Il se pourrait que tu prétendes battre ce lièvre si coureur, mais alors, pourquoi tires-tu cette grande pierre à ton pied ? »

  L’autre lui répond alors :

  « Parce que si je n’avais cette grande pierre au pied, à ma pleine vitesse, j’irais plus vite que le lièvre, et c’est pourquoi j’ai pris cette charge au pied, pour le plaisir d’attraper un lièvre d’égal à égal. »

  « Et que gagnes-tu ainsi ? »

  « Rien du tout, je ne faisais que m’amuser avec le plaisir de manger du lièvre. »

  « Si tu voulais me suivre, je te donnerais dix louis. »

  « Oui, je n’ai jamais gagné dans ce métier dix louis ; je viens avec plaisir. »

  Alors le soldat voyageur va encore plus courageusement, avec ses deux hommes hors normes, et il lui semble que rien ne peut lui faire peur, et ainsi, après avoir cheminé encore un  peu, il croise encore une autre personne, couchée au sol l’oreille collée à une taupinière.

  « Bonjour brave homme, t’es tu senti mal ? » Lui demande le soldat voyageur.

  « Non, monsieur, non, je suis en bonne forme à ma façon. »

  « Et que fais-tu donc ainsi ? »

  « Pourquoi je suis ainsi ! j’écoute à travers ce trou ce qui se dit à dix lieues d’ici.

  « Que gagnes-tu ainsi ? »

  « Rien d’autre que le plaisir d’apprendre des histoires que je pourrais raconter une fois vieux. »

  « Je te donnerais dix louis si tu veux me suivre. »

  « Bah, je n’ai jamais, dans ce métier, gagné dix louis. »

  Et il va, lui aussi, avec les autres pour gagner dix louis.

  Et c’est ainsi que le soldat s’approche du royaume où il doit aller ; et sans arriver tout-à-fait  à destination, voila qu’il rencontre comme précédemment, un quatrième homme, sûrement détenteur de bons poumons, qui une narine bouchée, soufflait de l’autre trou pour vanner du blé. Epaté là-aussi, il lui dit :

  « Bonjour, brave homme, que fais-tu ainsi ? »

  « Oh, comme je n’ai rien d’autre à faire, je vanne un peu de graines. » lui répond-il.

  « Et pourquoi donc as-tu bouché ta deuxième narine ? »

  « Pourquoi je l’ai bouchée ? Ah, ce n’est pas difficile à deviner, parce que je n’ai pas assez de graines pour ma deuxième narine, car si je la laissais libre plus personne ne verrait le moindre petit grain. »

  « Si tu voulais bien me suivre, je te donnerais dix louis. » Lui dit le soldat.

  « Oui, oui, je viens avec plaisir parce que de ma vie je n’ai gagné, avec ce métier, dix louis. »

  Le soldat voyageur n’avait plus alors peur des hommes de ce monde, avec ses quatre hommes. Quand il est vraiment proche du roi qu’il doit voir, il laisse ses quatre hommes dans un coin.

  Il va affronter le roi face-à-face, sans aucune peur et lui demande, de la part de son chef, sept caisses d’or. Face à cette demande hardie, le roi lui dit étonné :

  « Est-ce que tu as avec toi un homme rapide ? »

  « Oui, je pense, j’en ai un qui a les articulations assez rapides. », lui répond le soldat.

  «  Alors j’appellerai une vieille femme, et qu’ils aillent tous les deux jusqu’à la fontaine, remplir une bouteille d’eau chacun, et si ton coureur me l’amène avant le mien, tu auras les caisses d’or que tu as demandées. »

  Le soldat va joyeusement en gambadant vers ses quatre hommes, et dit à celui qui tire une pierre de moulin au pied :

  « C’est le moment ou jamais de montrer tes capacités ; mais sans la pierre de moulin, parce qu’une vieille femme et toi, vous devrez aller à une fontaine remplir une bouteille d’eau… Et si tu reviens avant elle, moi j’obtiendrais sept caisses d’or. »

  L’homme ne doute pas de l’emporter. Ils démarrent donc, avec la vieille femme, côte à côte, mais l’homme ayant envie de se moquer de la vieille, il part devant elle en boitant et en faisant de grands gestes, et même ainsi, arrivant avant elle, il se couche devant la fontaine en attendant qu’elle arrive. Oui, mais la femme avait aussi l’âge d’avoir du bon sens, et arrivée sur place elle place des plantes somnifères à côté de lui et l’homme s’endort. Quand la vieille a rempli sa bouteille, elle démarre le plus rapidement possible en courant, sans guère se retourner.

  Le soldat est impatient de voir arriver son homme et dit à celui qui écoutait à dix lieues par une taupinière qu’il mette l’oreille dans un trou parce qu’il est sûrement arrivé quelque chose à leur homme. Il met immédiatement l’oreille contre un trou et entend que leur homme ronfle à côté de la fontaine. Il dit immédiatement à l’homme qui vannait du blé de libérer ses deux narines et qu’il commence de suite à créer la plus grande tornade qu’il puisse. Il commença donc à souffler ainsi, jusqu’à envoyer valdinguer l’homme qui dormait près de la fontaine à cinq lieues de là, et quand le porteur d’eau est bien réveillé, il remplit sa bouteille et démarre alors, abandonnant grand geste et boitement, à pleine vitesse, et arrive grâce à cela avant la vieille femme devant le roi.

  Le roi est enthousiasmé de voir cela, car il n’avait encore jamais vu quiconque battre la vieille femme, et dit donc au soldat étranger :

  « As-tu un autre homme fort avec de toi ? »

  Le soldat lui répond :

  « Oui, je pense en avoir un qui n’a pas le dos mauvais pour porter des charges. »

  « Emmène le donc ici, et moi, je lui donnerai dix caisses d’or, et s’il est capable de les porter toutes ensemble sur son dos,  elles seront toutes à toi. »

  Le soldat, encore plus joyeux, retourne près de ses hommes et dit à celui qui déracinait toute une forêt :

  « Mon homme, c’est le moment où jamais de montrer ta force, parce que le roi va te donner dix caisses d’or, et si tu es capable de les porter toutes en même temps, elles seront toutes pour moi. »

  L’homme va donc vers le roi sans qu’il lui semble qu’il lui soit nécessaire de montrer toute sa force pour porter dix caisses d’or.

  Le roi lui donne dix caisses d’or, sans croire qu’il pourrait les supporter. L’homme les prend, met les dix caisses d’or sur une épaule et retourne allégrement vers ses compagnons en leur disant « maintenant suivez-moi ».

  Alors, le soldat étranger, saluant le roi d’un léger coup de nez, embarque avec ses quatre hommes. Alors qu’ils ont presque terminé leur courte traversée, ils se retournent, pensant avoir entendu un bruit, et découvre qu’un grand navire de guerre est presque sur eux. Mais dès qu’il le vit, le créateur de vent le chasse dans une telle tempête que le navire de guerre, aussi grand et solide fut-il, finit broyé et périt. Il s’agissait d’un vaisseau que le roi, regrettant ses dix caisses d’or avait envoyé à leur recherche en pensant qu’il  vaincrait facilement le frêle esquif, mais ce ne fut que malheur pour lui.

  Après avoir accosté, approchant de chez eux, le soldat quitte ses quatre hommes, en leur donnant une caisse d’or à se partager. Les hommes sont contents de leur caisse d’or et disent à leur maitre :

  « Maitre, si jamais tu te trouves avoir besoin de nos dons, nous sommes tes serviteurs les plus humbles et les plus obligés. » et c’est ainsi qu’ils furent.

  Le jeune soldat revenant dans son armée, avec deux caisses d’or de plus que demandées par son chef, fut plus mal vu que jamais par le chef et sa femme. Parce qu’ils pensaient l’avoir envoyé dans un endroit dont il ne reviendrait jamais, et qu’ils espéraient ne plus jamais le revoir.

  C’est pourquoi la femme se met dans une colère habituelle contre son mari, qu’il pende au moins ce jeune soldat, car s’il ne le fait pas tuer il reviendra de partout où il l’enverra. Et finalement, pour obtenir la paix de sa femme, il condamne le soldat innocent à être pendu.

  Il survient que le jour où il devait être pendu, celui qui écoutait les nouvelles de loin par les taupinières et qui fut son serviteur, avait mis son oreille vive contre un trou et avait entendu qu’on était sur le point de pendre son ancien maitre et que les bourreaux sont près de lui. Que fait-il ? Le brave homme va immédiatement voir le faiseur de vent et lui dit qu’ils sont en train de pendre leur ancien maitre et qu’il refasse la plus grande tempête possible pour éloigner les bourreaux.

  Il commence à souffler des deux narines, et il propulse les bourreaux aussi loin qu’il le souhaite. C’est alors que l’innocent condamné crie qu’il souhaiterait dire deux mots à son chef avant d’être pendu. Le chef, impressionné par ce qui s’est passé, s’approche du condamné qui lui dit :

  « Quoi, chef, vous êtes un homme si faible et si crédule qu’à cause de faux mensonges et de viles intentions d’une femme vous allez couper le cou à un homme innocent ? Pensez-vous que votre femme ait pu être une seule fois le moins du monde importunée ? Je n’ai jamais été amoureux de votre femme, mais je vous promets que c’est elle qui a fait tout son possible pour que je m’amourache, pensant que j’étais un homme. Mais ne croyez pas que je suis un homme, car je suis une jeune fille. »

  Et à ce moment elle lui montre ses seins. Le chef, voyant ce jugement injuste, lui demande pardon à genou, et après avoir faire brûler sa femme dans de l’huile bouillante, il se marie avec la jeune fille, ce qui fut la meilleure chose qu’il fit de sa vie.

  Si on ne regarde pas attentivement les accusations d’une femme, c’est souvent que l’homme devient enfant, comme ce fut le cas pour le chef. Que l’homme garde son pantalon attaché le plus haut possible à sa taille, car dès que le pantalon pend il est aussi perdu qu’une mouche et la femme peut en faire ce qu’elle veut,  comme un chien que l’on fait passer dans le maïs, elle le mènera à sa main et c’est pourquoi l’homme, même si cela parait mauvais, doit rester droit et solide au dessus de la femme, car, comme cela a été dit, l’homme doit rester homme même dans un panier.

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu