Le fonctionnement des complexions du corps humain

Voir le document original sur le site Gallica

Ceci est lune transcription partielle d'un chapitre du "Recueil de recettes diverses, en basque, par Bidave" (FCB-117) détenu à la BnF.

Voir une présentation complète du manuscrit ici : http://www.bilketa.eus/fr/collections/notre-selection/1826-guerir-grace-au-romarin-aux-pierres-et-a-la-peau-de-serpent

Lehen partia guiçonaren philosofiatic idoquia fisonomia esta beste gaicaniq baiciq çoinusbat eta artificiousbat çoin ecagutceco flexione houna eta gaistoua cer berthute dien.

1er chapitre : ce que montre la couleur du visage

1. kapitulua: Nork zer duen begitarteko kolorean (Lehen capitulia çointan eracousten beitu nourc cerdien beguitarteco colorian)

- Nourc ere baitu beguitharteco coloria chourpil edo plomu colore marcatcen complexione hotza, coloria gorri eta bici balinbadu eta combait chouric uriarequi marcacen du complexione beroua, beguitharteco coloria nourc ere beitu chouri eta mehax eta encarnatu seinalatcendu complexione houna, colore belxaranac bethiere complexione houna beguitharteco coloria nourc ere beitu hori marcatçendu naturalesa pesia.

2e chapitre : Savoir dans quelle condition est quelqu’un qui a une mauvaise couleur, une mauvaise chair et est fragile

2. kapitulua: Ezagutzeko bere kolorean eta haragiz gaitz dena eta ahul denak zer egoera duen(Capitulu biguerrena eçagutceco bere colorian eta araguis gaicen dena eta ahul denac cer condicione dien.)

- Nour ere baita araguis eta larria choury eta lechu comenientetan gorri marca marcacoa coleriq eta naturalky colebik dena Curius arratu brut emaile halacouac bera corpitxetz arguis mehax coloria gris bilhoua lis eta gorry inclinatu nahaxra douala eta bethy aharrara inbeia.

- ...

3e chapitre : Le signes des quatre qualités

3. kapitulua: Lau kalitateen seinaleak (Capitulu hiror guerrena laur calitaten seignaliac)

- Nourc erre beitu complexionia bero naturalcï ounsa hasten dira eta fites handitcen eta haur direnian guiçen dira eta handiteari mehatsten halacouac ohi dira ascar eta bots houn eta ounza iaten eta hobequi digesticen halacoua ohi hanitz dine eta horeq animous eta coraious, complexione hotça dienac neques hasten dirade eta berant iale gaisto apetitu guti digesticen neques batça flacu coloria duque chouri edo rosatu bilhouaq luce eta lis trabaillu guti asqui agudo eta engenous.

- ...

4e chapitre : Les signes des complexes du cerveau

4. kapitulua: Burumuinaren konplexuaren seinaleak (Capitulu laur guerrena complexioniaren celebrien seinaliaq)

- Nourq ere beitu complexioniaren celebria bero bilho hanits eta ascar bere arracoinetan prunt bigilant pensamendietan gora eta bethi cerbait gaiça goraren esperancan egon.

- ...

5e chapitre: Les signes des complexes du cœur

5. kapitulua: Bihotzaren konplexuaren seinaleak(Capitulu bost guerrena bihotceco complexioniaren seignaliacq)

- Bihoceco complexionia bero bolxia arhin duque eta boulharrac eder atrebitu bere obretan eta minçoua aspre abaricious eta bethiere jateco apetitu houna.

- ...

6e chapitre : Les signes des complexes du foie

6. kapitulua: Gibelaren konplexuaren seinaleak (Capitulu seiguerrena guibelaren complexioniaren seinaliaq)

- Nourq erebeitu guibel eraiteco edo guibeleco complexionia bero begu uhartia gogor duque cañaq handi beraq ascar çointan haur guti beitie ahouetan eta bianda berheçaq eta berouaq damu eguiten beitere bere naturaleçaz berala eratçen beitutu eta corerrendatcen eta erdispian bilho hanits sortcen.

- …

8e chapitre : Les signes des complexes de l’estomac

8. kapitulua: Estomakeko konplexuaren seinaleak (Corci guerren capitulia estomaqueco seinaliaq)

- Norq ere estomaqueco bero digestiocen dirade ounza eta apetitu houna jateco eta edateco eta beguietan eta burian ardura min.

- Nourq ere beitu estomaca hot nequez digesticen dira apetitia falcu nequez gosetcen eta egarritcen dirade beguietaco eta buruco minaren eztirade cujet.

- ...

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article